Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

9. Aanbiedingen

 • 9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 • 9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Flessenwerk zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • 9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Flessenwerk slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 9.4 Aanbiedingen van Flessenwerk gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • 9.5 Flessenwerk kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • 9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst

 • 10.1 Een overeenkomst tussen Flessenwerk en u komt tot stand nadat een bestelling door Flessenwerk op haalbaarheid is beoordeeld.
 • 10.2 Flessenwerk behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, u wordt hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte gebracht.

 
11. Afbeeldingen en specificaties

 • 11.1 Alle afbeeldingen, (foto’s, tekeningen etc.), gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Flessenwerk gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 
12. Overmacht

 • 12.1 Flessenwerk is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Flessenwerk evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • 12.3 Flessenwerk behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Flessenwerk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 12.4 Indien Flessenwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 
13. Aansprakelijkheid

 • 13.1 Flessenwerk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikelen. Lees voor het gebruik (indien aanwezig) de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 
14. Eigendomsvoorbehoud

 • 14.1 Eigendom van alle door Flessenwerk aan u verkochte en geleverde artikelen blijft bij eigendom van Flessenwerk zolang de u de vorderingen van Flessenwerk uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang u de vorderingen van Flessenwerk wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 
15. Zichttermijn / herroepingrecht

 • 15.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht de geleverde goederen (de complete bestelling) binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan Flessenwerk heeft teruggezonden, is de koop een feit. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Flessenwerk, hiervoor dient u een e-mail te sturen naar info@flessenwerk.nl. In de deze e-mail vermeldt u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens. Tevens meldt u in deze e-mail dat u gebruik maakt van het herroepingrecht, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand. U dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de ongeopende originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de artikelen bij u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt en niet volledig aan alle voorwaarden van dit lid wordt voldaan vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Flessenwerk er zorg voor dat binnen 4 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de eventueel berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van u.
 • 15.2 Het herroepingrecht geldt niet voor: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 
16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 • 16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen u en Flessenwerk, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij HopeMade er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van u te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.